Vzdelávanie – poukazovanie platieb

Posledná modifikácia : 29. marca 2014

Dôležité upozornenie
pre účastníkov vzdelávacích  akcií – členov Slovenskej komory zubných lekárov

Z dôvodu neustálych žiadostí našich členov týkajúcich sa vystavovaní potvrdení o účasti na vzdelávacej akcii na právnické osoby uvádzame nasledovné:
Podľa §11 Nariadenia Vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov „Organizátor sústavného vzdelávania vydáva zdravotníckemu pracovníkovi potvrdenie o účasti na sústavnom vzdelávaní a na účely hodnotenia sústavného vzdelávania podľa osobitného predpisu (§ 42 zákona č. 578/2004 Z.z.)“. Z uvedeného je zrejmé, že potvrdenie sa nevydáva pre  právnickú osobu, ale výlučne pre zdravotníckeho pracovníka – fyzickú osobu.
Úhrady účastníckych poplatkov členov za vzdelávaciu akciu uhrádzajú členovia Slovenskej komory zubných lekárov, a nie právnické osoby v ktorých členovia pôsobia.
Podľa zákona o DPH musí byť dodržaný vzťah medzi organizátorom a účastníkom školenia (§ 32 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH), a to aj v tom, že potvrdenie o účasti na vzdelávacej akcii  sa vydáva len fyzickým osobám, ktorým sa zároveň potvrdzuje, že poplatok aj člen – fyzická osoba uhradila. V prípade úhrady účastníckeho poplatku za člena právnickou osobou, je povinnosť vystaviť odberateľskú faktúru na právnickú osobu s navýšením o DPH a člen vystupuje ako nečlen. Tento postup je v súlade so stanoviskom finančnej správy poskytnutým na základe dotazu daňového poradcu SKZL.

Zahrnutie účastníckych poplatkov do nákladov právnickej osoby sa môže uskutočniť napríklad:

–          formou vyslania zamestnanca zamestnávateľom na služobnú cestu, môže mu poskytnúť preddavok (zálohu) na SC, preplatiť mu cestovné a náklady s ňou spojené – účastnícky poplatok  na základe cestovného príkazu, pozvánky a potvrdenia o účasti pri zúčtovaní služobnej cesty.

Úhradu všetkých poplatkov spojených so vzdelávacou akciou vykoná zamestnanec zo svojho súkromného účtu.