Vzdelávanie – storno podmienky

Posledná modifikácia : 29. marca 2014

Všeobecné, záručné a storno  podmienky účasti na kurze :

Zmluvný vzťah medzi účastníkom a organizátorom vychádza z Občianskeho zákonníka a je upravený týmito všeobecnými a záručnými podmienkami účasti na akciách:

1.    Prihlasovanie : Zaplatením školiaceho poplatku a odoslaním vyplnenej prihlášky s priloženou fotokópiou o úhrade, je účastník záväzne prihlásený na vzdelávaciu akciu. Pozor! Prihláška bez priloženej fotokópie o úhrade nie je akceptovaná. Uchádzači, ktorí uhradia poplatky po uzávierke, nemusia byť z kapacitných dôvodov zaradení. V prípade dostatočnej kapacity je možné zaradiť i uchádzačov ktorí realizovali svoje platby oneskorene.
2.    Termín uzávierky,  resp.  úhrady je 15 dní pred akciou (pokiaľ nie je avizované inak).
Ďalšie propozície, ani oznámenia organizátor nezasiela, iba v prípade zmeny, alebo zrušenia akcie

3.    Cena a platenie sú dohodnuté dohodou medzi organizátorom a účastníkom.
4.    Storno podmienky a poplatky : Všetky zmeny a storná prijímame výhradne písomne!
V prípade, že účastník zruší účasť do 14 dní pred začiatkom kurzu, obdrží 100% náhradu.  Účastník, ktorý zruší účasť neskôr, si musí nájsť náhradníka, inak poplatok prepadá. Túto zmenu je povinný nahlásiť organizátorovi.

5.    Zrušenie kurzu : Organizátor má právo zrušiť kurz pri nedostatočnom počte účastníkov a pri mimoriadnych okolnostiach. Pri zrušení kurzu organizátorom sa vracia úhrada v plnej výške.

Svojim podpisom na prihláške účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami