Vzdelávanie – spôsob prihlasovania na akcie

Posledná modifikácia : 29. marca 2014

Spôsob prihlasovania na naše vzdelávacie akcie

V  prípade, že Vám bola doručená predbežná prihláška, odošlite ju. Budete zaevidovaná/ý a bude Vám včas zaslaná záväzá prihláška.
Ak obdržíte záväznú prihlášku, žiadame Vás, aby ste ju vyplnili čo najpozornejšie a obratom ju odoslali. V prípade, že sa prihlásilo viac uchádzačov ako je možné umiestniť,  bude spracovaný poradovník účastníkov podľa dátumu úhrady školiaceho poplatku.
Ak je na prihláške uvedených viacero akcií, nezabudnite označiť, na ktorú akciu sa prihlasujete. Pozorne vyplňte Variabilný symbol  účastníka na vzdelávacej akcii (je to  registračné číslo v SKZL) podľa ktorého  identifikujeme účastníka.   Na prihláške a v prevodnom príkaze sa vždy uvádza  registračné číslo účastníka konania.
V prípade, že školenie uhrádzate za Vášho zamestnanca, resp. ste právnická osoba, treba vyplniť  údaje  v kolonke pre platiteľa  (meno, priezvisko, resp. názov spoločnosti s IČOm). Tieto údaje budú uvedené na daňovom doklade.
Pozorným vyplnením prihlášky predídete možným nedorozumeniam, ktoré plynú z neidentifikovateľných platieb.
Pozorne sa  oboznámte s propozíciami, ktoré sú uvedené na záväznej prihláške. Ďalšie potvrdenia ani propopzíce nezasielame!
Pozorne sa oboznámte s termínom uzávierky .
Uhradením školiaceho poplatku do uzávierky sa stávate záväzne prihláseným. Potvrdenie o zaregistrovaní účasti nezasielame. Písomne, alebo telefonicky sa s Vami skontaktujeme iba v prípade, že ste nemohli byť zaradená/ý, resp. nastali zmeny.
Záväznú prihlášku odošlite s kópiou o zaplatení. Pozor!!! Bez priloženej fotokópie o zaplatení nie je prihláška akceptovaná.
Oboznámte sa i so stormo podmienkami!
Diplom, resp. certifikát obdržite po absolvovaní priamo na akcii.
Daňový doklad obdržíte pri prezentácii.
Potvrdenie o účasti a počte pridelených kreditov Vám vyznačíme do  vzdelávacích indexov priamo na akcii, takže si ich nezabudnite so sebou priniesť.

Želáme Vám hodnotné zážitky z našich akcií.