Status SKZL

Posledná modifikácia : 10. apríla 2014

Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) bola zriadená zákonom č. 13/92 ako následnícka organizácia občianskeho združenia Lekárska komora stomatológov v Slovenskej republike.
Grafický symbol komory znázorňuje Möbiusova slučka, ktorá symbolizuje neoddeliteľnosť vzájomných vzťahov medzi stomatológiou, stomatológom a pacientom. Od  tohto vzťahu sa odvíja i hlavné poslanie SKZL.
Slovenská komora zubných lekárov združuje zubných lekárov v Slovenskej republike, podporuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne poskytovanej stomatologickej starostlivosti. Poslaním komory je tiež spoluvytváranie podmienok na zlepšenie orálneho zdravia obyvateľstva Slovenskej republiky. SKZL chráni a rozvíja slobodný výkon povolania zubného lekára, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme každého pacienta.
Úlohou Slovenskej komory zubných lekárov je zastupovanie jej členov vo vzťahu k orgánom štátnej správy a samosprávy, rôznym inštitúciám a organizáciám na území Slovenskej republiky i vo vzťahu k občianskej verejnosti. SKZL vyžaduje, aby zubní lekári vykonávali svoje povolanie odborne, v súlade so zásadami lekárskej etiky a spôsobom ustanoveným zákonom. SKZL sa vyjadruje k odbornej a etickej spôsobilosti zubných lekárov na výkon ich praxe súvisiacej s ich povolaním. Rieši tiež sťažnosti na porušenie lekárskej etiky a vydáva stanoviská záväzné pre členov komory k odborným a etickým problémom poskytovania liečebno-preventívnej starostlivosti. V súvislosti s výkonom povolania poskytuje svojim členom bezplatne právne rady.
Slovenská komora zubných lekárov spolupracuje s ministerstvami SR pri zabezpečení odborného rastu svojich členov a pri odbornom dohľade nad výkonom ich povolania, pri tvorbe právnych predpisov, ktoré súvisia s výkonom povolania zubných lekárov, ako aj pri tvorbe všetkých ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti zdravotníctva, sociálnej a pracovno-právnej oblasti
V neposlednom rade Slovenská komora zubných lekárov zastupuje záujmy svojich členov a slovenskej stomatológie v zahraničí. Od roku 1992 je riadnym členom Svetovej federácie stomatológov FDI, ktorá združuje 146 národných členských asociácií, ktoré prezentujú 650 000 stomatológov z celého sveta.  Vo všetkých týchto krajinách (až na pár výnimiek) je profesia stomatológov organizovaná oddelene od profesie lekára, pričom riadenie a legislatíva – rešpektujúce odlišnosť týchto dvoch profesijných skupín – sú tiež oddelené, i keď dosť podobné. Členovia SKZL sa aktívne zapájajú do práce v rámci FDI, niektorí sú členmi pracovných skupín FDI a v rámci týchto aktivít presadzujú SKZL aproximáciu slovenskej a európskej zdravotníckej legislatívy.
Slovenská komora zubných lekárov získala v máji 2000 pozorovateľský status v dentálnom výbore Európskej únie (DLC in the EU).