Členstvo v SKZL

Posledná modifikácia : 10. apríla 2014

1.         Členstvo v komore vzniká zápisom do zoznamu členov alebo udelením čestného členstva.
2.         Komora zapíše do zoznamu členov do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zdravotníckeho pracovníka v povolaní zubný lekár, ak
a)     je odborne spôsobilý na výkon zdravotníckeho povolania (žiadateľ preukazuje overenou kópiou diplomu),
b)     je bezúhonný (žiadateľ preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený    –  za obzvlášť závažný trestný čin,
–  za trestný čin prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody, za trestný čin podplácania a za trestný čin nepriamej korupcie,
–  za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
d)     Členstvo v komore je dobrovoľné.
e)     Zubný lekár, ktorý je ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona (k 1. 1. 2005) členom Slovenskej komory zubných lekárov stáva sa členom Slovenskej komory zubných lekárov aj podľa nového zákona.
f)     Slovenská komora zubných lekárov vykonáva  svoje  právomoci  iba voči svojim členom.
Ostatné predpisy ohľadom udržiavania členstva, splatnosti členského príspevku, zľliav na členskom príspevku, zániku členstva, pridruženého a mimoriadneho členstva sú uvedené v  štatúte SKZL

Zoznam dokladov potrebných k členstvu v SKZL :
1. Žiadosť
3. Overené fotokópie diplomov (pokiaľ ste ich už neodovzdali pri Registrácii)
4. Výpis Registra trestov (nie starší ako 3 mesiace a pokiaľ ste ho už neodovzdali pri Registrácii)