Slovensko podpísalo dohovor o ortuti

Posledná modifikácia : 8. apríla 2014

Slovenská republika podpísala Minamatský dohovor o ortuti. Urobil tak štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz v rámci medzinárodnej diplomatickej konferenciie v japonskom Kumamote. Cieľom Minamatského dohovoru je zabezpečiť postupné znižovanie a v dlhodobom horizonte elimináciu emisií ortuti pochádzajúcich z ľudskej činnosti na celosvetovej úrovni.
„Podpísaním dohovoru vyslala Slovenská republika svetovej verejnosti signál, že má eminentný záujem riešiť problematiku ortuti na celosvetovej úrovni a bude sa problematikou ortuti aktívne zaoberať v nasledujúcom období,“ povedal štátny tajomník ministerstva Vojtech Ferencz. Podpis dohovoru bol hlavný bod programu konferencie.

Popri environmentálnych cieľoch, reprezentovaných znižovaním negatívnych vplyvov ortuti a jej zlúčenín na životné prostredie, sa Minamatský dohovor orientuje aj na znižovanie zaznamenaných nepriaznivých dosahov ortuti na zdravie populácie. Minamatský dohovor sa zameriava aj na akútnu potrebu znižovania environmentálnych a zdravotných rizík spojených s pôsobením ortuti a jej zlúčenín v životnom prostredí.
Po podpise bude nasledovať obdobie na analýzu existujúcej legislatívy EÚ a SR. Tá ukáže, či bude potrebné vykonať zmeny, ktoré môže požadovať nový dohovor o ortuti. Minamatský dohovor o ortuti bol podpísaný s výhradou ratifikácie. Dohovor nadobudne platnosť v 90. deň po uložení 50. ratifikačnej, preberacej, prístupovej alebo schvaľovacej listiny u depozitára dohovoru.