Oznamy Katedry SZU

Posledná modifikácia : 8. marca 2017

Slovenská zdravotnícka univerzita.

Lekárska fakulta (LF)
Katedra stomatológie SZU
Limbová 14, blok C, 2. poschodie
83303 Bratislava

Vážené kolegyne a kolegovia!

     Vítame vás na internetovej stránke Katedry stomatológie Fakulty špecializovaných zdravotníckych štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Na tejto stránke vás budeme informovať o možnostiach, podmienkach a spôsobe postgraduálneho vzdelávania v špecializačnom odbore stomatológia, Okrem týchto špecializačných odborov sa dočítate aj o možnostiach získania certifikátov, ktoré umožňuje súčasná legislatíva .
V ďalšom texte Vám ponúkame vám informácie, na ktoré sa najčastejšie pýtate. Obsahom sú adresy a telefónne čísla pracovníkov katedry, dekanátu, študijného oddelenia a príslušných pracovníkov, na ktorých by ste sa mohli obrátiť.
Spracované informácie budú priebežne aktualizované a doplňované podľa zmien v súčasnej legislatíve

Zmena vo vedení Katedry stomatológie SZU v Bratislave

VMUDr. Michal Straka, CSco vedení Katedry stomatológie Slovenskej zdravotníckej univerzity dochádza k výmene. Rektorom SZU Dr.h.c. prof. PhDr. Danou Farkašovou, CSc. bol poverený vedením MUDr. Michal Straka, CSc. Doterajší vedúci katedry, doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc., mim.prof.,  dovŕšil v júni tohto roku vek 70 rokov a ostáva pracovať na katedre ako pedagogický pracovník.
MUDr. Michal Straka, CSc. absolvoval Lekársku fakultu LF UK v Bratislave v roku 1973 a po promócii pracoval ako obvodný zubný lekár v OUNZ Bratislava-vidiek. V roku 1986 absolvoval atestáciu II. stupňa zo stomatológie. V roku 1995 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu a získal vedecký titul kandidáta lekárskych vied.
Je členom viacerých zahraničných odborných spoločností, redakčných rád a komisií Ministerstva zdravotníctva SR a Slovenskej komory zubných lekárov. Je autorom do 200 odborných pojednaní (písomných i prednáškových), organizátorom vzdelávacích akcií so zabezpečením kvalitných domácich i zahraničných prednášateľov.
MUDr. Michal Straka, CSc. je aktívny v práci na Katedre stomatológie LF SZU už od roku 2005. Zúčastňuje sa na príprave a vedení praktických stáží a seminárov v odboroch parodontológia, endodoncia a stomatologická protetika. Aktívne pracuje aj vo výskume – podieľa na základnom, aplikovanom a klinickom výskume na SZU.

KONTAKTY na SZU

OBSAH

Vyhľadávanie :
www.szu.sk,
http://www.szu.sk/index.php?&menu=160&oid=#menutop
Špecializačné štúdium
Zoznam akreditovaných pracovísk SZU
 pre praktickú výuku zubných lekárov po promócii
Tlačivá:
Prihláška na vzdelávaciu aktivitu SZU
Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia  (certifikačnej prípravy) 
Prihláška na špecializačnú skúšku – špecializačné štúdium